ΠΜΣ – Εφαρμοσμένη Φυσική

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Φυσική”. Το ΠΜΣ δεν έχει τέλη φοίτησης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής καθώς και πτυχιούχων συναφών ειδικοτήτων από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών, Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων ΤΕΙ σε θέματα Σχεδιασμού και μελέτης Υλικών, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων, θέματα προχωρημένου ηλεκτρομαγνητισμού (μεταϋλικά), φωτονικής και ραδιαστρονομίας, ενώ θα παρέχει και γνώσεις σε θέματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Το ΠΜΣ οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Το ΠΜΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε θέματα Σχεδιασμού και μελέτης Υλικών, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων, θέματα προχωρημένου ηλεκτρομαγνητισμού (μεταϋλικά), φωτονικής και ραδιαστρονομίας, ενώ θα παρέχει και γνώσεις σε θέματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.Η υλοποίηση επίσης της διπλωματικής εργασίας συνδέει τη θεωρία με την πράξη, εστιάζοντας στην εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει σε τρέχοντα ερευνητικά θέματα.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ
Στόχος του είναι να προετοιμάζει τους αποφοίτους
1. για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
2. για εργασία σε επιστημονικά προγράμματα, ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα και σε εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα και τέσσερα(4) μαθήματα επιλογής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόσκληση

Το ΠΜΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση μέχρι την
Παρ, 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά εδώ.